ANBI Status
ANBI Status

Since this page is only relevant for the Dutch institutions, this page will be solely in Dutch. If you have any questions, please send an email to office@ecpm.info


Gegevens voor een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI):

Naam:

European Christian Political Movement
(Europese Christelijke Politieke Beweging) 

RSIN of fiscaal nummer:

8149 52 070

Contactgegevens:

Bureau: Bergstraat 33, 3811 NG Amersfoort
Voor verdere contactgegevens klik hier.

Bestuurssamentstelling:

Voor de huidige bestuurssamenstelling klik hier.

Beleidsplan:

Uit ECPM statuten - Artikel 3:
2. De vereniging kan haar doel met alle wettelijke middelen nastreven, waaronder met name door:
a. het bevorderen van onderlinge contacten tussen politieke partijen die het doel van de vereniging onderschrijven;
b. het bevorderen en uitwisselen van kennis en ervaring, die kan bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging;
c. het organiseren van trainingen en opleidingen om kennis en vaardigheden van de leden en hun functionarissen te vergroten;
d. het bevorderen van de verdere vormgeving van de christelijke politiek in Europa;
e. het bevorderen van concrete wetgeving die voortkomt uit het basisprogramma van de vereniging;
f. het participeren in de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Vanaf 2013 zal in het actuele beleid het participeren in de verkiezingen voor het Europees Parlement een grote prioriteit krijgen. 

Werkzaamheden ECPM

  • Voldoen en blijven voldoen aan subsidiecriteria voor Europese politieke partijen. Jaarlijks een subsidieaanvraag doen en inhoudelijke financieel rapporteren over het jaar ervoor. Voor 2021 gelden de volgende voorwaarden (als voorbeeld). Normaal gesproken veranderen de regels per jaar nauwelijks.

  • Organiseren bijeenkomsten voor christendemocratische partijen en politici.

  • Organiseren bestuursvergaderingen ECPM.

  • Organiseren algemene ledenvergadering ECPM.

  • Geven van trainingen aangaande politiek inhoudelijke onderwerpen en strategie.

  • Diverse algemene zaken aangaande kantoorbeheer etc.

Fondsenwerving
Door middel van ledencontributie, co sponsoring (door derden) van ECPM evenementen en donateurs werft de ECPM fondsen. In de afgelopen 2 jaar heeft de ECPM elk jaar ruim € 40.000,- aan eigen fondsen geworven (zie jaarverslagen).

Beheren en besteden vermogen
Dit gebeurt conform de eigen statuten en de voorwaarden van het Europees Parlement (zie url onder werkzaamheden).

Beloningsbeleid: 

Bestuursleden ontvangen een onkostenvergoeding. Stafleden worden betaald volgens het rijksambtenaren regelement.

Doelstelling: 

Uit ECPM statuten - Artikel 3:
1. De vereniging heeft ten doel het versterken van de christelijke politiek op Europees, nationaal, regionaal en plaatselijk niveau, zoals daaraan uitdrukking is gegeven in het basisprogramma van de vereniging.

Verslag van uitgeoefende activiteiten: 

Voor verslagen van de uitgeoefende activiteiten klik hier.

Financiële verantwoording: 

Voor de financiële verantwoording van de afgelopen jaren klik hier.